Arkiv 2020

Dagsorden for Læborg forsamlingshus generalforsamling

Læborg forsamlingshus' vedtægter §4:


Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent / referrent / stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forløbende år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse / suppleant
6. Valg af revisor
7. evt.

HUSK: Læborg forsamlingshus ordinære generalforsamling Lørdag d. 22. februar 2020 Kl. 14:15

Lørdag d. 22. februar 2020 Kl. 14:15: Læborg forsamlingshus ordinære generalforsamling afholdes vanen tro som en del af Læborgs borgerdag (i Læborg forsamlingshus).

I år er der særligt brug for Jeres opmærksomhed og deltagelse. Mangeårigt medlem af bestyrelsen Bent Madsen og Peter Surrow er på valg og begge d’herrer ønsker ikke genvalg, ydermere ønsker suppleant Marianne Enemark heller ikke genvalg.. Opfordringen herfra skal lyde, at I alle meget gerne må tænke over, om I ikke har lyst til at være en del af husets bestyrelse…

Lidt mere firkantet sagt; der SKAL findes to bestyrelsesmedlemmer for at huset kan bestå!!!

Som udgangspunkt består en post i at deltage i ca. 5 best. møder/år af 1 times varighed, deltage som aktiv hjælp i/ved arrangementer (borgerdag, fastelavn, Hundsbæk Plantages gen. Forsamling, dilettant (hvert andet år) en årlig hovedrengøring af huset) Mindre renoverings/vedligeholdelses opgaver kan forekomme, hvor man også deltager i det omfang man kan og typisk sammen med andre lokale borgere. I samme omgang betyder dette også at vores stabile gulvvasker og rengøringsassistent (Bent) ikke længere er tilgængelig og økonomisk ansvarlige og kreative løsningsforslag er velkomne og bedes gives/sendes til bestyrelsen eller foreslås på selve generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Peter Surrow